[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/gumushane-16ak.jpg","title":"G\u00fcm\u00fc\u015fhane’ye 90 milyon liral\u0131k yat\u0131r\u0131m","entry_date":"Eyl\u00fcl 16, 2013 - 9:29:01","haber_content":"

Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakan\u0131 Veysel Ero\u011flu, Türkiye'de son 10 y\u0131lda "muhte\u015fem" bir dönü\u015füm ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "IMF'nin memurlar\u0131n\u0131n her geli\u015finde sanki devlet ba\u015fkan\u0131 gibi kar\u015f\u0131lanmas\u0131, bütün isteklerini dikta ettirmesi, sonra giderken att\u0131klar\u0131 hava insanlar\u0131n yüre\u011finde s\u0131z\u0131 meydana getirirdi. IMF'ye olan borcumuzu ödedikten sonra art\u0131k o s\u0131z\u0131dan kurtulduk, art\u0131k ba\u015f\u0131m\u0131z dik borcumuz yok. \u015eimdi IMF Türkiye'den borç istiyor" dedi.<\/p>

Bakan Ero\u011flu, Zafer Meydan\u0131'nda düzenlenen temel atma ve aç\u0131l\u0131\u015f töreninde yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, kent için toplam maliyeti 259 milyon lira olan 39 dev tesisin müjdesiyle geldiklerini bildirdi.<\/p>

AK Parti hükümetleri olarak her zaman ilkleri gerçekle\u015ftirdiklerini ifade eden Ero\u011flu, \u015funlar\u0131 söyledi:<\/p>

"\u0130lk defa toplu temel atma törenlerini biz yapt\u0131k. Y\u0131ld\u0131r\u0131m h\u0131z\u0131yla paradan 6 s\u0131f\u0131r at\u0131ld\u0131, bu durum bizi d\u0131\u015farda boynumuzun e\u011fik olmas\u0131ndan kurtard\u0131. IMF'nin memurlar\u0131n\u0131n her geli\u015finde sanki devlet ba\u015fkan\u0131 gibi kar\u015f\u0131lanmas\u0131, bütün isteklerini dikta ettirmesi, sonra giderken att\u0131klar\u0131 hava insanlar\u0131n yüre\u011finde s\u0131z\u0131 meydana getirirdi. IMF'ye olan borcumuzu ödedikten sonra art\u0131k o s\u0131z\u0131dan kurtulduk, art\u0131k ba\u015f\u0131m\u0131z dik borcumuz yok. \u015eimdi IMF Türkiye'den borç istiyor. Ula\u015f\u0131mda, sa\u011fll\u0131kta ve di\u011fer tüm bakanl\u0131klarda adeta hükümetimiz destan yaz\u0131yor. Hükümetimizden önce toplanan vergilerin yüzde 86's\u0131 faize gidiyordu, art\u0131k faiz lobisine giden para yok."<\/p>

Ero\u011flu, dünyada 2001-2002 y\u0131lllar\u0131nda kriz yokken Türkiye'de ekonomik kriz ç\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "O zamanki hükümet kredi bile bulam\u0131yordu. 22 banka batt\u0131. O bankalarda milyarlarca dolar gitti, ah o para \u015fimde bizde olsayd\u0131 ne yat\u0131r\u0131mlar yapard\u0131k. Merkez Bankas\u0131'n\u0131n kasas\u0131 bo\u015falm\u0131\u015ft\u0131 \u015fimdi ise kasam\u0131z dolu. Türkiye son 10 y\u0131lda muhte\u015fem bir dönü\u015füm ya\u015fad\u0131" ifadelerini kulland\u0131.<\/p>

Gümü\u015fhane'de 550 dönümlük alanda 130 bin ku\u015fburnu fidan\u0131 dikilece\u011fini de söyleyen Ero\u011flu, ayr\u0131ca bakanl\u0131k olarak Gümü\u015fhane'ye yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131n aral\u0131ks\u0131z devam edece\u011fini kaydetti.<\/p>

Bakan Bayraktar<\/strong><\/p>

Çevre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Erdo\u011fan Bayraktar da yap\u0131lan yat\u0131r\u0131mlar\u0131n kalk\u0131nman\u0131n, geli\u015fmenin göstergesi oldu\u011funa dikkati çekerek, bu yat\u0131r\u0131mlar\u0131n refah düzeyini ilerletmek ve geli\u015ftirmek büyük önem ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.<\/p>

Yat\u0131r\u0131mlar\u0131n devam etmesi için de istikrar\u0131n \u015fart oldu\u011funa i\u015faret eden Bayraktar, "Siyaseti, politikay\u0131 öne alan bir iktidar de\u011filiz, hizmeti öne alan siyaset yap\u0131yoruz. Biz vatanda\u015fa hizmet etmeyi amaç edindik. Bu, bayrak ve vatan meselesidir. Eskiden nas\u0131ld\u0131 bugün nas\u0131l, bunun çok iyi anlat\u0131lmas\u0131 laz\u0131m. Eskiden vilayatlerde çöp da\u011flar\u0131 vard\u0131, kanalizasyonlar çal\u0131\u015fm\u0131yordu, \u015fimdi ise tüm Türkiye'de modern tesisler yap\u0131larak bu sorunlar giderildi, giderilmeye devam ediliyor" diye konu\u015ftu.<\/p>

Türkiye'nin çok daha fazla geli\u015fece\u011fini anlatan Bayraktar, "Milletimiz, gayretimizi, azmimizi görüyor. Muhalefet de bize yol göstersin, fikirlerini söylesin. Belden a\u015fa\u011f\u0131 vurmakla politika, siyaset olmaz" dedi.<\/p>

Konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yapt\u0131r\u0131lan ve toplam maliyeti 90 milyon lira olan, baz\u0131lar\u0131 tamamlanan baz\u0131lar\u0131n\u0131n da temeli at\u0131lan 13 tesis için toplu temel atma ve aç\u0131l\u0131\u015f gerçekle\u015ftirildi.<\/p>

Törene, Gümü\u015fhane Valisi Yusuf Mayda, AK Parti Gümü\u015fhane Milletvekilleri Kemalettin Ayd\u0131n, Feramuz Üstün, Gümü\u015fhane Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Canl\u0131 ve vatanda\u015flar kat\u0131ld\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131nca 90 milyon liral\u0131k yat\u0131r\u0131mla yapt\u0131r\u0131lan 13 tesis i\u00e7in toplu temel atma ve a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6reni d\u00fczenlendi.","prev_link":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/kurban-bayrami-paylasmanin-bolusmenin-dayanismanin-adi\/306","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/zigana-gecidi-gumushanenin-geldigi-noktayi-gosteriyor\/443\/29","haber_url":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/zigana-gecidi-gumushanenin-geldigi-noktayi-gosteriyor\/443"}]