[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/yurt51.jpg","title":"G\u00fcm\u00fc\u015fhane’ye 360 ki\u015filik yurt","entry_date":"Aral\u0131k 06, 2012 - 2:58:46","haber_content":"

Bakan K\u0131l\u0131ç burada yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Gümü\u015fhane'de yurtlardaki yatak kapasitelerinin üniversitedeki toplam ö\u011frenci say\u0131s\u0131na oranla yüzde 30 fazla oldu\u011funu söyledi.

Bu oran\u0131n\u0131n Türkiye'de yüzde 12 oldu\u011funa i\u015faret eden Bakan K\u0131l\u0131ç, ''Bu anlamda bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda üniversitesi 2008 y\u0131l\u0131nda hükümetimiz zaman\u0131nda bizzat Ba\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n inisiyatifiyle kurulan Gümü\u015fhane'ye pozitif bir ayr\u0131mc\u0131l\u0131k yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 çok rahat anla\u015f\u0131lacakt\u0131r. Üniversitesi yeni kurulan illerimiz genelde bar\u0131nma konusunda k\u0131s\u0131tl\u0131 imkanlar\u0131 oldu\u011fundan bir miktar devlet ya da te\u015fvik nedeniyle bu illerdeki bar\u0131nma s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131na çözüm getiriyoruz. \u015eu an Gümü\u015fhane'de devam etmekte olan projeler var. TEDA\u015e binalar\u0131n\u0131n dönü\u015fümüyle kazan\u0131lan binalar var'' diye konu\u015ftu.

Üniversiteli gençlerin sorunlar\u0131na çözüm olabilmek ad\u0131na hükümetin tüm organlar\u0131yla adeta empati yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan K\u0131l\u0131ç, \u015föyle devam etti:

''Gerçekten çok s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 i\u015fler yapan bir hükümet taraf\u0131ndan Türkiye yönetiliyor. Adeta hükümette ya da parti yönetiminde olsun sanki üniversiteli gençlerin temsilcisi var ve kendiniz karar al\u0131p uyguluyorsunuz gibi bir yönetim anlay\u0131\u015fla hizmet vermeye gayret ediyoruz. Buna bir miktar empati diyebiliriz. Sizin ihtiyaçlar\u0131n\u0131z\u0131 gözlemleyerek hareket ediyoruz. Daha çok yeni, harçlar\u0131 kald\u0131rd\u0131k üniversitelerde. Türkiye'deki bütün ö\u011frencileri de\u011ferlendirdi\u011finiz zaman senelik 1.2 milyarl\u0131k bir fedakarl\u0131kt\u0131r harçlar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131. Baz\u0131 arkada\u015flar\u0131m\u0131z 'ikinci ö\u011frenimde kald\u0131r\u0131lmad\u0131' diyecek. Bizim kald\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z yüksek ö\u011frenim harc\u0131. Kald\u0131r\u0131lmayan ise ikinci ö\u011frenim ücreti. Yani birisi harç, di\u011feri ise ö\u011frenim ücreti. Ö\u011frenim ücreti üniversitenin ayd\u0131nlatmas\u0131na, \u0131s\u0131tmas\u0131na, güvenlik giderlerine gibi cari giderlerine harcan\u0131yor.''

''Dar kal\u0131plardan, \u015fabloncu yakla\u015f\u0131mlardan kurtulsunlar''<\/strong>

Gençlerle ilgili son 10 y\u0131lda yap\u0131lan çal\u0131\u015fmalar\u0131n payla\u015f\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fine i\u015faret eden K\u0131l\u0131ç, \u015funlar\u0131 kaydetti:

''Hocalar\u0131m\u0131z\u0131n gençlerle ilgili olarak bu son 10 y\u0131lda ya\u015fanan de\u011fi\u015fimi öz güven tazelenmesi ve cesaretlenmesi bu rakamlar\u0131n verilen derslerde payla\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131 arzu ederim. 10 y\u0131l önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye aras\u0131ndaki fark\u0131 20 ya\u015f\u0131ndaki gençlerimizin görmesi laz\u0131m ki kendilerinin idare edece\u011fi ülkede 10 sene sonra nelerin ya\u015fanabilece\u011fine ili\u015fkin ufuklar\u0131n\u0131n geni\u015fli\u011fi \u015fekillenebilsin. Yani dar kal\u0131plardan, \u015fabloncu yakla\u015f\u0131mlardan kurtulsunlar. Gençlerimiz, d\u0131\u015far\u0131dan 'biz adam olmay\u0131z' gibi milletimizi topra\u011f\u0131m\u0131z\u0131, bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 sevmeyenlerin adeta ölü topra\u011f\u0131n\u0131 üzerimize yaymak için sarf ettikleri ve Türklere mal ettikleri lüzumsuz hezeyanlardan kurtulsunlar. Bu milletin öz güven tazelemesi laz\u0131m. Gençlerin kendi enerjisini, bu co\u011frafyan\u0131n zenginli\u011fini kaynak ve becerilerini ke\u015ffetmesi laz\u0131m. Biz bakanl\u0131k olarak, bakanl\u0131k ötesinde hükümet olarak topyekun kadrolar\u0131m\u0131zla gençlere yönelik bu heyecan ve öz güven hamlesini sürdürüyoruz.''<\/p>","haber_excerpt":"Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Suat K\u0131l\u0131\u00e7, il merkezine ba\u011fl\u0131 Ak\u00e7akale k\u00f6y\u00fcndeki 360 ki\u015filik G\u00fcm\u00fc\u015fyurt Y\u00fcksek \u00d6\u011frenim k\u0131z ve erkek \u00f6zel \u00f6\u011frenci yurtlar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapt\u0131.","prev_link":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gumushanenin-25-yatirim-projesi-hazir\/1342"}]