[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/gumushane-de-ak-parti-adaylari-sahaya-indi-7715107_x_o.jpg","title":"G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de AK Parti Adaylar\u0131 Sahaya \u0130ndi","entry_date":"Ekim 06, 2015 - 2:07:00","haber_content":"

1 Kas\u0131m\u2019da yap\u0131lacak olan 26.d\u00f6nem Milletvekili genel se\u00e7imlerinde AK Parti\u2019den G\u00fcm\u00fc\u015fhane Milletvekili aday\u0131 olarak g\u00f6sterilen Hac\u0131 Osman Akg\u00fcl ve Cihan Pekta\u015f i\u00e7in kar\u015f\u0131lama ve aday tan\u0131t\u0131m toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenlendi.<\/p>

Kral Park tesisleri \u00f6n\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 400 ara\u00e7la ger\u00e7ekle\u015fen konvoyla \u015fehre giri\u015f yapan Milletvekili adaylar\u0131, daha sonra Atat\u00fcrk Caddesinde bulunan parti binas\u0131 \u00f6n\u00fcndeki platformdan halka seslendi.<\/p>

Eski \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131, Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkanlar\u0131, Kad\u0131n Kollar\u0131 Ba\u015fkanlar\u0131, \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanlar\u0131, Milletvekili aday adaylar\u0131 ve \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 programda ilk olarak s\u00f6z alan AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Celalettin K\u00f6se \u201c\u0130lk g\u00fcnk\u00fc a\u015fkla haydi Bismillah\u201d diyerek ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmas\u0131nda 7 Haziran\u2019da yap\u0131lan se\u00e7imler sonucunda AK Parti\u2019nin tek ba\u015f\u0131na iktidar olamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cGenel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z Say\u0131n Ahmet Davuto\u011flu\u2019nun koalisyon h\u00fck\u00fcmeti kurmak i\u00e7in i\u00e7tenlikle y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmalar; HDP\u2019nin s\u0131rt\u0131n\u0131 ter\u00f6re dayamas\u0131, CHP ve MHP\u2019nin uzla\u015fmaz tutumlar\u0131 sebebiyle h\u00fck\u00fcmet kurulamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in anayasal zorunluluk gere\u011fi 1 Kas\u0131m\u2019da sand\u0131k ba\u015f\u0131na gidece\u011fiz\u201d dedi.<\/p>

\u201cSE\u00c7\u0130MLER M\u0130LLET\u0130M\u0130Z\u0130N VARLIK VE BEKASI, D\u00dcNYA MAZLUMLARININ SELAMET\u0130 \u0130\u00c7\u0130N B\u00dcY\u00dcK \u00d6NEM ARZ ETMEKTED\u0130R\u201d<\/b><\/p>

\u00dclkedeki istikrar\u0131n s\u00fcrmesi, AK Parti\u2019nin yeniden tek ba\u015f\u0131na iktidar\u0131 i\u00e7in, g\u00fc\u00e7l\u00fc, mutlu ve ileri bir T\u00fcrkiye ve ileri bir G\u00fcm\u00fc\u015fhane i\u00e7in 1 Kas\u0131m se\u00e7imlerinin ayr\u0131 bir yeri oldu\u011funu kaydeden K\u00f6se, \u201cYap\u0131lacak olan se\u00e7imler aziz milletimizin varl\u0131k ve bekas\u0131, d\u00fcnya mazlumlar\u0131n\u0131n selameti i\u00e7in b\u00fcy\u00fck \u00f6nem arz etmektedir. Bu bilin\u00e7le t\u00fcm te\u015fkilatlar olarak, birlik beraberlik ve karde\u015flik i\u00e7erisinde se\u00e7imlerde en y\u00fcksek ba\u015far\u0131y\u0131 elde etmek i\u00e7in hep birlikte gayret g\u00f6sterece\u011fiz. Yap\u0131lacak olan se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131zda partimize bug\u00fcne kadar hizmet etmi\u015f olan de\u011ferli dava arkada\u015flar\u0131m\u0131zdan ve b\u00fcy\u00fcklerimizden de bize destek olmalar\u0131n\u0131 talep edece\u011fiz. Se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131zda t\u00fcm hem\u015ferilerimizin g\u00f6n\u00fcllerine girip, dualar\u0131na ve oylar\u0131na talip olaca\u011f\u0131z. 1 Kas\u0131mda oy namustur \u015fiar\u0131yla hareket edip oylar\u0131m\u0131za ve sand\u0131klara sahip \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131z. 1 Kas\u0131m se\u00e7imleri i\u00e7in ilimizde b\u00fcy\u00fck bir seferberlik ba\u015flat\u0131p, Genel Merkezimizin tevecc\u00fch\u00fcyle aday olan \u00e7ok k\u0131ymetli Say\u0131n Hac\u0131 Osman Akg\u00fcl ve Say\u0131n Cihan Pekta\u015f\u2019\u0131n etraf\u0131nda kenetlenerek in\u015fallah rekor bir oy oran\u0131yla ikisini de meclisi g\u00f6nderece\u011fiz\u201d ifadelerini kulland\u0131.<\/p>

Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ercan \u00c7imen ise konu\u015fmas\u0131nda Hac\u0131 Osman Akg\u00fcl ve Cihan Pekta\u015f\u2019\u0131 G\u00fcm\u00fc\u015fhanelilere emanet ederek, \u201cBu davaya hizmet eden herkese ve bu davaya g\u00f6n\u00fcl veren, inanan t\u00fcm hem\u015fehrilerimize te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Esas olan hizmettir. Bu davaya inanm\u0131\u015f insanlar olarak biz millete hizmet etmeye, onlar\u0131n emrine girmeye geldik\u201d dedi.<\/p>

\u201cHER ZAMAN G\u00dcM\u00dc\u015eHANE\u2019N\u0130N H\u0130ZMET\u0130NDE, EMR\u0130NDE OLDUM\u201d<\/b><\/p>

AK Parti Milletvekili aday\u0131 Cihan Pekta\u015f ise konu\u015fmas\u0131nda se\u00e7imlerin \u00fclkeye ve G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019ye hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131 dile\u011finde bulundu. Uzun y\u0131llar Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakan\u0131 Veysel Ero\u011flu\u2019nun \u00d6zel Kalem M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019n\u00fc ve Bakan Dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapan Pekta\u015f, \u00f6zge\u00e7mi\u015fi hakk\u0131nda k\u0131sa bilgi verdikten sonra, \u201cHer zaman G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019nin hizmetinde, emrinde oldum. Bir\u00e7ok hizmette imzam\u0131z vard\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.<\/p>

\u201c1 KASIM ZAFER\u0130N\u0130N \u0130\u015eARET F\u0130\u015eEKLER\u0130 BU ALANDA\u201d<\/b><\/p>

Vatanda\u015flar\u0131n adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ve bug\u00fcnk\u00fc t\u00f6rende g\u00f6sterdikleri ilginin ve g\u00f6zlerindeki \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n kendisini duyguland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Pekta\u015f, 1 Kas\u0131m\u2019da ki zaferin i\u015faret fi\u015feklerini alanda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.<\/p>

SUNGURLU, DO\u011eAN VE Y\u00dcCEL\u2019E TE\u015eEKK\u00dcR<\/b><\/p>

Konu\u015fmas\u0131nda G\u00fcm\u00fc\u015fhane siyasi tarihinin yak\u0131n d\u00f6nemine damga vurmu\u015f Mahmut Oltan Sungurlu, L\u00fctfi Do\u011fan ve Turgut Y\u00fccel\u2019e te\u015fekk\u00fcr eden Pekta\u015f, \u201cBu topraklarda ya\u015fayan bin y\u0131ll\u0131k karde\u015fli\u011fimizi bozmak isteyenler var. Bunlara asla m\u00fcsaade etmeyece\u011fiz. G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de 2-0, T\u00fcrkiye\u2019de yeniden iktidar i\u00e7in yeniden el ele, g\u00f6n\u00fcl g\u00f6n\u00fcle, sevgi dolu y\u00fcreklerle ko\u015faca\u011f\u0131z zafere. Allah\u2019\u0131n izni ile ilk g\u00fcnk\u00fc a\u015fkla yeniden Bismillah\u201d diyerek Mehmet Akif Ersoy\u2019dan bir \u015fiir okuyarak konu\u015fmas\u0131n\u0131 sonland\u0131rd\u0131.<\/p>

\u201c1 KASIM\u2019DA OYUNU BOZACAK OLAN S\u0130ZLERS\u0130N\u0130Z\u201d<\/b><\/p>

\u0130STA\u00c7 A.\u015e. Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc iken 1 Kas\u0131m se\u00e7imlerinden G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de ilk s\u0131ra Milletvekili aday\u0131 g\u00f6sterilen Osman Akg\u00fcl ise 7 Haziran\u2019dan sonra \u00fclkede bir y\u00f6netim olu\u015fturulamad\u0131\u011f\u0131n\u0131, oyun b\u00fcy\u00fck oldu\u011funu ve vatanda\u015flar\u0131n da bu oyunu bozacak iradeye sahip olduklar\u0131n\u0131 belirterek, \u201c1 Kas\u0131m\u2019da oyunu bozacak olan sizlersiniz. Birileri d\u00fc\u011fmeye bast\u0131, kaos ortam\u0131 olu\u015fturmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Birlik, beraberlik, karde\u015fli\u011fimizi bozmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar\u201d dedi.<\/p>

\u201cE\u011eER D\u00dcNYA 5\u2019TEN B\u00dcY\u00dcKSE, MAZLUM M\u0130LLETLER\u0130N SES\u0130 OLACAKSAK G\u00dc\u00c7L\u00dc B\u0130R \u015eEK\u0130LDE \u0130KT\u0130DARA GELMEL\u0130Y\u0130Z\u201d<\/b><\/p>

T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fc\u00e7l\u00fc olmamas\u0131 halinde d\u00fcnya \u00fczerindeki mazlum halklar\u0131n aya\u011fa kalkamayaca\u011f\u0131na vurgu yapan ve 1 Kas\u0131m se\u00e7imlerinin bu y\u00fczden \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funun alt\u0131n \u0131\u00e7izen Akg\u00fcl, \u201cHaydi Bismillah diyerek yola \u00e7\u0131kt\u0131k. Tekrar bu millet tek ba\u015f\u0131na iktidar\u0131 AK Parti\u2019ye vererek mazlum milletlerin gelece\u011fini de kurtaracak. Bug\u00fcn toplu seferberlik ilan ediyoruz. 3 y\u0131l \u015fehit analar\u0131 a\u011flamas\u0131n diye bald\u0131ran zehri i\u00e7tik. 1 Kas\u0131m\u2019da bu oyunu bozal\u0131m. E\u011fer d\u00fcnya 5\u2019ten b\u00fcy\u00fckse, mazlum milletlerin sesi olacaksak g\u00fc\u00e7l\u00fc bir \u015fekilde iktidara gelmeliyiz. G\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019nin hizmete doyaca\u011f\u0131 g\u00fcnler geliyor. Her sorununuzla ilgilenmeye s\u00f6z veriyoruz. Art\u0131k klasik siyaseti s\u00f6ylemlerden kurtulal\u0131m\u201d ifadeleriyle konu\u015fmas\u0131n\u0131 sonland\u0131rd\u0131.<\/p>

T\u00f6ren, adaylar\u0131n ve partililerin halk\u0131 selamlamas\u0131yla son buldu.<\/p>","haber_excerpt":"1 Kas\u0131m\u2019da yap\u0131lacak olan 26.d\u00f6nem Milletvekili genel se\u00e7imlerinde AK Parti\u2019den G\u00fcm\u00fc\u015fhane Milletvekili aday\u0131 olarak g\u00f6sterilen Hac\u0131 Osman Akg\u00fcl ve Cihan Pekta\u015f i\u00e7in kar\u015f\u0131lama ve aday tan\u0131t\u0131m toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenlendi.","prev_link":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/turkiye-81-ildir-bayburt-gumushane-birdir\/27107","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/bakan-eroglu-gumushanede\/24300\/29","haber_url":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/bakan-eroglu-gumushanede\/24300"}]