[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/ercan-cimen-13-5.jpg","title":"G\u00fcm\u00fc\u015fhane s\u00fcreci destekledi\u011fini ortaya koydu","entry_date":"May\u0131s 13, 2013 - 12:45:22","haber_content":"

Çimen, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 aç\u0131klamada, bar\u0131\u015f sürecine yönelik ildeki sivil toplum kurulu\u015f yetkilileri ile bulu\u015fan ve kamuoyunda "Akil Adamlar" olarak adland\u0131r\u0131lan diyalog grubunun sergiledi\u011fi olgunluk ve hassasiyetin takdire \u015fayan oldu\u011funu belirtti. \u2028

Kültür Merkezi'nde gerçekle\u015ftirilen isti\u015fare ve diyalog toplant\u0131s\u0131na prensip karar\u0131 gere\u011fi hiçbir siyasi parti yetkilisinin ça\u011fr\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan Çimen, amac\u0131n toplumsal duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131n ve hassasiyetin artt\u0131r\u0131larak, birlikte ya\u015fama kültürünün derinle\u015ftirilmesine imkan ve katk\u0131 sa\u011flamak oldu\u011funu ifade etti. \u2028

Gümü\u015fhane'nin süreci destekledi\u011fini ortaya koydu\u011funu, provoke etmeye yönelik marjinal kesimlere prim vermeyerek, bu ülkenin birlik ve beraberli\u011finden yana oldu\u011funu bir kez daha gösterdi\u011fini kaydeden Çimen, \u015föyle devam etti:
\u2028
"Etkinlik dolay\u0131s\u0131yla bir araya gelen ve kendilerini Mustafa Kemal'in askerleri olarak lanse eden yakla\u015f\u0131k on ki\u015filik marjinal bir grubun protestosu ise her aç\u0131dan hayli manidard\u0131r. Protestocular içinde yer alan ki\u015filerin hizmet ettikleri anlay\u0131\u015f Gümü\u015fhane'de de geni\u015f toplum kesimleri taraf\u0131ndan k\u0131nanm\u0131\u015ft\u0131r. AK Parti siyasetinin asli merkezi millettir. Biz me\u015frutiyetimizi ve politikalar\u0131m\u0131z\u0131 milletimizden ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z güçle ortaya koyar ve ülkemizi gelece\u011fe ta\u015f\u0131r\u0131z. Bu milletin Anadolu co\u011frafyas\u0131ndaki kaderini, vesvese ve vehimlerin karanl\u0131k dünyas\u0131na hapsedemez, halk\u0131m\u0131z\u0131n gelecek beklentilerini büyük Türkiye hedefinden sapt\u0131rmak isteyenlere asla f\u0131rsat vermeyiz." \u2028

Çimen, çözüm sürecinin öngörüldü\u011fü \u015fekilde devlet ve hükümetin kontrolünde devam etti\u011fini belirterek, herkesin bu hassas süreçte konu\u015fmalar\u0131nda, beyanlar\u0131nda dikkatli olmas\u0131 gerekti\u011fini ifade etti.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ercan \u00c7imen, G\u00fcm\u00fc\u015fhane'nin \u00e7\u00f6z\u00fcm s\u00fcrecini destekledi\u011fini ortaya koydu\u011funu ifade etti. \u2028","prev_link":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gumushane-buyume-hiziyla-ciddi-mesafe-aldi\/882","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/gumushane-il-baskani-cimenden-23-nisan-mesaji\/992\/29","haber_url":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gumushane-il-baskani-cimenden-23-nisan-mesaji\/992"}]