[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/ercancimen20-5.jpg","title":"G\u00fcm\u00fc\u015fhane b\u00fcy\u00fcme h\u0131z\u0131yla ciddi mesafe ald\u0131","entry_date":"May\u0131s 21, 2013 - 12:12:18","haber_content":"

Çimen, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 aç\u0131klamada, 500 milyon liral\u0131k \u015fehir geçi\u015f yolunun ihalesinin yap\u0131larak kentin gelece\u011finin en temel ufuk projelerinden birinin daha hayata geçirildi\u011fini belirtti.
\u2028
Çevre yolunun yan\u0131 s\u0131ra Har\u015fit Çay\u0131 \u0131slah projesi ve yeni devlet hastanesi ile Gümü\u015fhane'nin gelecek 4-5 y\u0131l içerisinde birilerinin hayallerini bile göremeyece\u011fi konuma ula\u015faca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Çimen, \u015funlar\u0131 kaydetti:
\u2028
"13 kilometrelik yeni Zigana Tüneli de bu y\u0131l sonunda 1 trilyon liraya ihale edilecek. 2008'de kurulan üniversitemizin 2014'teki ö\u011frenci say\u0131s\u0131n\u0131n 12 bine ç\u0131kacak olmas\u0131n\u0131 müjdelesem bu ülkenin ve bu \u015fehrin nereye do\u011fru gitti\u011fine dair somut bir i\u015faret vermi\u015f olurum. Cumhuriyet tarihi boyunca alacaklar\u0131n\u0131 devletten tahsil edemeyen Gümü\u015fhane, ülkenin son 10 y\u0131ldaki büyüme h\u0131z\u0131ndan daha yüksek bir h\u0131zla büyüyerek bu aç\u0131\u011f\u0131n\u0131 kapatma yolunda ciddi mesafeler almaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r."

AK belediyecili\u011fin tesisi, güçlü \u015fehir dokusuyla uyumlu kentsel dönü\u015füm projelerinin hayata geçirilmesiyle Gümü\u015fhane'nin, Do\u011fu Karadeniz illeri içinde müstesna bir kent olarak tarihteki güçlü konumunu yeniden kazanaca\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Çimen, aç\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015föyle tamamlad\u0131: \u2028

"Kalk\u0131nma Bakan\u0131m\u0131z Cevdet Y\u0131lmaz'\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla gerçekle\u015ftirilen DOKAP toplant\u0131s\u0131nda ele al\u0131nan yaylalar\u0131m\u0131zla ilgili 'Ye\u015fil Yol' projesinin, Gümü\u015fhane'nin tarihi ve kültürel potansiyelini nas\u0131l yepyeni bir seviyeye ç\u0131karaca\u011f\u0131n\u0131 hep birlikte görece\u011fiz. Hep söylüyoruz, bir kez daha tekrar etmekte fayda var, AK Parti'nin davas\u0131 küçük siyasi hesaplar\u0131n davas\u0131 de\u011fil, bir büyük medeniyet in\u015fas\u0131 davas\u0131d\u0131r. Bu hedefe her anlamda ya\u015fanabilir, modern ve tüm ça\u011fda\u015f imkanlarla donan\u0131ml\u0131 \u015fehirlerin tesisiyle ula\u015f\u0131labilir. '21 yüzy\u0131l bizim asr\u0131m\u0131z olacak' derken, anlatmak istedi\u011fimiz bu medeniyet hamlesidir. Allah'\u0131n yard\u0131m\u0131yla 'Yeniden Büyük Türkiye' hedefine tüm azmimizle ko\u015far ad\u0131mlarla yürüyoruz. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Abdullah Gül, Ramazan ay\u0131 içerisinde Erzincan'dan kara yoluyla Kelkit üzerinden Gümü\u015fhane'ye gelerek, Gümü\u015fhanevi Hazretleri'nin torunlar\u0131yla hasret giderecek. Bu ziyaret \u015fehrimizin yükselen ivmesinin bir ba\u015fka düzlemdeki göstergelerinden biri olarak da görülebilir."<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti G\u00fcm\u00fc\u015fhane \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ercan \u00c7imen, G\u00fcm\u00fc\u015fhane'nin son 10 y\u0131ldaki b\u00fcy\u00fcme h\u0131z\u0131ndan daha y\u00fcksek bir h\u0131zla b\u00fcy\u00fcyerek, a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131 kapatma yolunda ciddi mesafeler almaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.","prev_link":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gumushane-danisma-meclisi-toplantisi\/795","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/gumushane-sureci-destekledigini-ortaya-koydu\/925\/29","haber_url":"http://www.akpartigumushane.org.tr\/tr\/haber\/gumushane-sureci-destekledigini-ortaya-koydu\/925"}]